Лесен начин за възстановяване на надвнесени данъци

Регистрирайте се сега, ще отнеме само няколко минути

Политика относно поверителността

Юнитръст Файненс, Инк. [Unitrust Finance, Inc] (АрТи Такс [RT Tax]) (тук наричано „RT Tax”, „ние”, „наш” и пр.), действащо като представител на търговската марка „RT Tax”, при обработването на Лични данни се стреми да защити правото на неприкосновеност на личния живот на всички лица. Ние обработваме Лични данни в съответствие с Общия регламент за защита на данните на Европейския съюз (тук наричан „ОРЗД”) и приложимото национално законодателство и наредби (включително на САЩ). Ние потвърждаваме, че RT Tax зачита Вашето право на неприкосновеност на личния живот и се задължава да защитава Вашите права на законосъобразно обработване и защита на Вашите Лични данни.

В настоящата Политика относно поверителността е обяснено защо събираме Вашите Лични данни, какъв вид Лични данни събираме, как събираме, споделяме и съхраняваме такива данни, какви права имате в сферата на защитата на Лични данни и как можете да приложите тези права.

Използвайки нашия уебсайт или нашите услуги и предоставяйки ни по този начин Вашите Лични данни, Вие се съгласявате с разпоредбите на настоящата Политика относно поверителността (освен относно дейности по обработване на данни, за които е необходимо отделното Ви съгласие). Счита се, че Вие сте се запознали с нашата Политика относно поверителността, когато отбележите (маркирате) полето, докато се регистрирате на сайта и докато попълвате формуляра за регистрация, като настоящата Политика относно поверителността може да Ви бъде предадена и заедно с нашия Договор за услуги. Ако желаете да прегледате разпоредбите на Политиката относно поверителността, можете да го сторите на следния адрес: https://rttax.com/privacy-policy/

Какви определения са използвани в настоящата Политика относно поверителността?

Администратор на данни – администраторът на Вашите Лични данни е Юнитръст Файненс, Инк. (фирмен код: 70464217, адрес на управление: 1200 Iroquois Ave, Room 86, Naperville, IL 60563, САЩ, адрес, на който се извършва дейността: 1200 Iroquois Ave, Room 86, Naperville, IL 60563, САЩ, електронна поща: info@unitrustfinance.com, тел.: +1-312-889-0315), на когото сте предоставили Вашите Лични данни относно договорни или преддоговорни отношения или Услугите, които възнамерявате да ползвате.

Представител на Администратора на данни – УАБ „Ринкос тинклас” [UAB „Rinkos tinklas“] (фирмен код: 135927776, адрес на управление: ул. „Немуно” № 13, Каунас, Литва, адрес, на който се извършва дейността: Ožeškienės g. 15, Каунас, Литва, електронна поща: info@rinkostinklas.lt, електронна поща: +370 37 755211, +370 679 68858), който действа от името на Администратора на данни.

Клиент (Вие) – физическото лице, което ползва нашите Услуги, което е използвало Услугите или което е изразило намерение да ползва Услугите.

ОРЗД – Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент за защита на данните).

Лични данни – всяка информация, която е свързана пряко или непряко с даден Клиент или друго физическо лице, което може да бъде идентифицирано или чиято самоличност може да бъде установена и чийто данни се обработват в съответствие с настоящата Политика относно поверителността и приложимото законодателство и наредби.

Обработване на данни – всяка дейност, извършена с Лични данни (включително събиране, записване, съхранение, промяна, разпространение или друг начин, по който данните стават достъпни, запитване, предаване и т.н.).

Услуги – всякакви услуги, предлагани или предоставяни от RT Tax, включително – но не само – посредничество за Клиентите, за да си възстановят данъци от чужди данъчни органи (списък на държавите, от които можете да си възстановите данъци, е на Ваше разположение на следните уебсайтове: www.rttax.com, www.mokesciugrazinimas.lt, www.nodokluatgriesana.lv, www.odzyskajpodatek.pl, www.recuperareataxelor.ro, www.vrashtanenadanaci.bg

Директен маркетинг – дейност, извършвана чрез електронна поща, по телефона или посредством друг начин за предлагане на услуги на лица и (или) за отправяне на запитвания за мнението им относно предлаганите услуги.

Уебсайтове – www.rttax.com, www.mokesciugrazinimas.lt, www.nodokluatgriesana.lv, www.odzyskajpodatek.pl, www.recuperareataxelor.ro, www.vrashtanenadanaci.bg

Кога се прилага настоящата Политика относно поверителността?

Настоящата Политика относно поверителността се прилага, когато ползвате, когато сте ползвали или когато сте изразили намерение да ползвате наши Услуги. Политиката относно поверителността се прилага и в случаите, в които Вие сте непряко свързани с Услугите. Политиката относно поверителността се прилага и в случаите, когато отношенията са били установени преди влизането в сила на настоящата Политика относно поверителността и когато Вие сте предоставили и (или) ние сме получили Вашите Лични данни.

Защо събираме Вашите Лични данни?

Ние събираме и ползваме Вашите Лични данни, за да (i) можем да Ви предоставим Услугите (сключване, изпълнение на договора), (ii) протича необходимата комуникация (да Ви предоставяме известия, предложения и информация); (iii) защитаваме нашите права и интереси и правата и интересите на трети лица, (iv) можем да извършваме нашия статистически анализ съобразно приложимото законодателство и други наредби.Правното основание за обработването на Лични данни е съответно (i) необходимостта да изпълним договора и задължителните нормативни изисквания, свързани с възстановяване на данъци; (ii) законен интерес – да предоставяме добро обслужване на клиентите; (iii) законен интерес – да защитаваме наши права и интереси и права и интереси на трети лица и (iv) законен интерес – да усъвършенстваме дейността си.

Ако Вие не ни предоставите Вашите Лични данни, ние няма да можем да Ви предоставим нашите Услуги.

Следва да се отбележи, че за да получите възстановяване на данък, т.е. за да получите нашите Услуги, не е необходимо да се съгласите да получавате известия за директен маркетинг.

След като имаме Вашето съгласие, ние обработваме Вашите Лични данни за целите на директния маркетинг. Вие можете да оттеглите съгласието си относно директния маркетинг във всеки един момент.

Как събираме Вашите Лични данни?

Ние получаваме повечето данни директно от Вас, но може да получим някои данни и от други източници.

Възможно е да използваме услугите на трети лица (партньори / обработващи лични данни), за да събираме Ваша информация. В такъв случай Вие не ни предавате директно Вашите Лични данни, а ги предавате на нашия партньор, който обработва Личните данни в наши интерес и в съответствие с нашите указания, като стриктно спазва поверителността и цялостността на Личните данни и предприема подходящи физически, организационни, административни и технически мерки за защита на Личните данни.

Следва да бъде разяснено, че обикновено RT Tax получава Лични данни директно от лица, с които са свързани данните, т.е. ние получаваме Вашите Лични данни:

В особени случаи е възможно да получим Вашите Лични данни не от Вас, а например от наши делови партньори, на които Вие сте предоставили Вашите данни, искайки да получите нашите Услуги; или от чуждестранни държавни институции, които администрират възстановяването на данъци – в случаи, при които Вие не сте предоставили (не сте можели да предоставите) всички необходими документи за възстановяване на данък или от други източници, когато това задължение е посочено в законодателството и наредбите.

Възможно е също така да получим Вашите Лични данни, когато подписваме различни договори, по които Вие не сте непременно страна или представител на страна (напр. договор, сключен съгласно пълномощно, договор с юридическо лице, в който са посочени лица за контакт или данни за представители и т.н.).

Какъв вид Лични данни обработваме?

Основната ни дейности е свързана с посредничество за Клиенти за възстановяване на данъци. Ние обработваме Вашите Лични данни, за да можем да предоставяме и усъвършенстваме тези Услуги. Съобразно това точният обхват на Личните данни, които обработваме, зависи от Услугите, които сте поръчали или от нашите отношения с Вас, както и от изискванията на приложимото законодателство и наредби в областта на възстановяването на данъци на държавата, в която искате да възстановите данъци.

Ние също така обработваме Личните данни на представители на нашите собствени клиенти и доставчици на услуги, които са дружества и физически лица.

Обикновено събираме и обработваме следните Лични данни:

Ние не обработваме чувствителни данни (от специални категории), свързани с Вашето здравословно състояние или политически убеждения, освен в случаи, когато такива данни се изискват съгласно закона или в специални случаи, когато например Вие оповестите такива данни, когато използвате Услугите (напр., информирате ни за плащания, получени като обезщетение за болест).

Ние събираме данни за деца и съпрузи единствено в степента, в която и единствено в случай, че такова събиране се изисква от законовите разпоредби и е необходимо, за да бъде поискано да Ви бъдат възстановени данъци (прилагане на данъчни облекчения/привилегии и т.н.).

Освен това, поясняваме, че размерът и обемът на обработваните Лични данни и документите, които трябва да ни предоставите, винаги зависи от изискванията на закона на държавата, от която искате възстановяване на данъци. Основните документи, които трябва да представите, за да получите нашите Услуги, са посочени в нашите Уебсайтове, подредени по държава.

За да Ви предоставим Услугите, може да изискаме от Вас да представите попълнени формуляри, уведомления, удостоверения, издадени от правителствени органи и / или Вашия работодател и други документи, които се изискват за възстановяването на данъци съгласно законодателството на съответната държава. Ако не можете да ги представите, ние може да получим необходимите данни и документи от упълномощено лице съобразно Вашето искане и / или с Вашите пълномощия.

В сътрудничество с Вас и разполагайки с Вашето искане, ние винаги сме готови да Ви обясним защо изискваме информация във всеки един случай.

С кого споделяме Вашите Лични данни?

Поради естеството на предоставяните Услуги ние трябва да споделяме Вашите Лични данни, когато извършваме рутинни дейности, имащи за цел да Ви бъдат възстановени данъци, защото възстановяването на данъци се извършва не от нас, а от данъчните органи в различни държави (в онези, от които искате нашите услуги, за да си възстановите данъци).

Ние можем да оповестим Вашите Лични данни:

В случаите, когато предоставяте Вашите Лични данни на наши партньори във държавата Ви на произход, държавата по местоживеенето Ви или което и да било друго подходящо място, вместо да ги предоставяте директно на нас (Администратора на данни), и що се отнася до факта, че ние се намираме в САЩ, Вашите Лични данни ще бъдат предадени на САЩ. За яснота – следва са се обясни, че тъй като ние се намираме в САЩ, предаването на Вашите Лични данни е необходимо за сключването и изпълнението на сключения помежду ни договора за предоставянето на нашите Услуги.

С настоящото заявяваме, че използваме партньори, обработващи Лични данни, единствено когато сме сигурни, че такива партньори гарантират подходящите организационни, правни, технически и физически мерки за гарантиране на сигурността и законосъобразното обработване на Вашите Лични данни. Такова обработване съответства на законовите изисквания на ОРЗД и приложимото право и гарантира защитата на Вашите права.

Кой може да осъществи достъп до Вашите Лични данни?

Достъп до Вашите Лични данни може да бъде осъществен единствено от лица, които имат такова право вътре в RT tax или от трети лица, с които имаме сключен договор или от други лица (партньори, обработващи лични данни), когато такъв достъп се изисква или е разрешен съгласно законодателството и наредбите.

Когато оповестяваме Вашите Лични данни, ние се задължаваме да гарантираме, че получателят на данните следва същите мерки за защита и обработване на Лични данни като нас и че ще бъде обезпечена сигурността, поверителността и цялостността на Личните данни.

Дейността по обработване, извършвана от трети лица, винаги се подчинява на писмен Договор или други специални условия, за които сме се договорили с такива трети лица-обработващи лични данни.

Следва са се разясни, че данните за Вас, които ние събираме, може да бъдат обработвани (включително съхранявани) извън границите на Вашата държава, Европейския съюз и Европейското икономическо пространство – например в САЩ, Нова Зеландия, Канада (в зависимост от държавата, от която искате да си възстановите данъци). Ние може да предадем Вашите Лични данни въз основа на решение относно адекватно ниво на защита на Европейската комисия; стандартни клаузи за защита на данни, изготвени от Европейската комисия; с помощта на други възможни гаранции и дерогации, ако това е позволено съгласно приложимите закони, без с това да се накърняват Ваши законни интереси.

Вашите Лични данни се обработват, съхраняват и разпространяват на трети лица по такива начини и в такава степен, за каквито и за каквато Вие сте информирани съобразно посоченото в Политиката относно поверителността, в договора(договорите), сключен(и) между Вас и нас и/или в друг документ или друг формуляр.

За яснота следва са се обясни, че дружеството (нашият партньор), на което сте предоставили Вашите документи, за да получите нашите Услуги, се счита за Обработващ наши лични данни. Ние може да предадем Вашите Лични даннина обработващите наши лични данни, като например ТТ Експрес УЕБ [TT Express UAB], което ни предоставя услуги по парични преводи, както и на Унидата УАБ [Unidata, UAB], което ни предоставя „бек офис” услуги; също така на УАБ „Ринкос тинклас” [UAB "Rinkos tinklas"], което ни предоставя услуги във връзка с център за обаждания на клиенти. В някои случаи може да оповестим Вашите Лични данни и на обработващи лични данни, които предоставят услуги по архивиране, поддръжка на информационни технологии и подобните им услуги.

Какъв вид права относно Вашите Лични данни имате?

Стремим се да гарантираме, че дейността по обработване на Лични данни е почтена и прозрачна и че всички лични права, предвидени в приложимото законодателство и наредби, са защитени непрекъснато. Ние гарантираме, че Вашите Лични данни са точни, адекватни, относими и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.

Вие имате следните права и можете да ги използвате във всеки един момент:

В зависимост от особените обстоятелства, може да има определени условия или ограничения пред прилагането на Вашите права. Възможно е да сме задължени по силата на закони или други наредби, въз основа на които не можем незабавно да заличим Вашите Лични данни.

Що се отнася до прилагането на Вашите права, можете да се свържете във всеки един момент с нас директно, а също и чрез нашите партньори, на които сте представили документи и/или с които имате делови отношения, както и по електронна поща, по телефона, като депозирате въпрос по електронен път (напр.: Помощ онлайн, чрез нашия профил във Фейсбук, блог и т.н.). Можете да намерите нашите Лица за контакт в уебсайтовете ни, в настоящата Политика относно поверителността и в сключените помежду ни договори.

Ние прилагаме Вашите права в сферата на защитата на Лични данни безплатно (освен в случаите, когато исканията са очевидно необосновани или несъразмерни, на първо място, що се отнася до повтарящото се съдържание на такива искания).

Как се съхраняват Вашите Лични данни?

Ние съхраняваме Вашите Лични данни в съответствие с ОРЗД и националното законодателство и наредби (включително тези на САЩ). В съответствие с общия принцип Вашите Лични данни се обработват (включително – съхраняват) в такава форма, че Вашата самоличност няма да може да бъде установена в продължение на по-дълъг период, отколкото е необходимо, за да се постигнат целите, за които се обработват такива Лични данни.

Като се стремим да защитаваме Вашите Лични данни от незаконосъобразен достъп, незаконосъобразно обработване или оповестяване, непредумишлена загуба, промяна или изтриване, ние прилагаме мерки, които са необходими, за да бъдат спазени изискванията на приложимото законодателство и наредби. Тези мерки включват технически мерки, например – подбор на подходящи компютърни системи, компютърна сигурност, защита на данни и файлове, а също така и организационни мерки, ограничаване на достъпа до Лични данни, гарантиране на поверителност и други мерки.

Колко време се съхраняват Вашите Лични данни?

Периодът на съхранение на Лични данни е конкретизиран в законодателството и наредбите или от нас в съответствие със законодателството и наредбите.

В някои случаи конкретната продължителност на задължението за съхранение на определени документи, в които има Лични данни, е посочена в законодателството и наредбите, например – периодът на съхранение на свързани с данъци документи е посочен в закона в държавата, от която искате да си възстановите (или сте си възстановили) данъци).

Ако периодът на съхранение на Лични данни не е посочен в законодателството или наредбите, Личните данни се съхраняват за срока на договора и за 10 години след предоставянето на услуги (след изпълнението на договора) или прекратяването на деловите отношения с Вас (прекратяване на договора), като се взима предвид общият давностен срок. Ние ще съхраняваме Вашето съгласие за директен маркетинг в продължение на 5 години.

Какъв вид директна маркетингова дейност извършваме?

Ние (директно или чрез наши партньори) можем да предоставяме информация за нашите Услуги на съществуващи Клиенти въз основа на законен интерес.

Нашите информационни известия и известия за директен маркетинг (например – известия за Услугите, които предоставяме) се изпращат на Клиенти, на които биват (или са били) предоставяни Услуги и които също така са изразили съгласие да получават директен маркетинг и/или предложения.

Ние може да Ви изпратим информация за предоставени Услуги, нови тенденции в областта на възстановяването на данъци, напомняния за подаване на декларации или за подаване на искания за възстановяване на данъци.

В някои случаи може да Ви бъде предоставена информация за промени в договорите между нас и/или промени в областта на възстановяването на данъци или обработването на данни, или информация (или напомняне) относно допълнителни документи/данни, които са необходими за извършването на Услуги, както и системни и други уведомления, свързани с предоставяните Услуги. Такива информационни уведомления са необходими при изпълнението на сключени с Вас договор и (или) неговите приложения, при предоставянето на поръчаните от Вас услуги и такива уведомления и такава информация не се считат за уведомления за директен маркетинг.

Правното основание за обработването на Вашите Лични данни за директен маркетинг е Вашето съгласие или нашите законни интереси да предоставяме Услуги.

Следва да се отбележи, че за да получите възстановяването на данъци, т.е. за да получавате нашите Услуги, не е необходимо да се съгласявате да получавате известия за директен маркетинг.

Как можете да изразите съгласие за получаване на информационни известия и/или известия за директен маркетинг?

Вие може да дадете съгласие да получавате информационни известия и/или известия за директен маркетинг, като изразите съгласие относно директен маркегинг на уебсайта, като отбележите съответното поле, като потвърдите във формуляра за регистрация избора си и по други начини, от които е видно, че желаете да получаване предлаганата информация или като поискате от нас да Ви изпращаме информационни известия в съответствие със сключените помежду ни договори или по други начини.

Клиенти, които вече са получили нашите информационни известия, ще продължат да получават такива известия след влизането в сила на ОРЗД.

Можете ли да изразите несъгласие с използването на Вашите Лични данни за целите на директния маркетинг?

Вие имате правото във всеки един момент безплатно да изразите несъгласието си с използването на Вашите Лични данни за цели на директния маркетинг.

Вие имате правото във всеки един момент безплатно да оттеглите съгласието си. Ако желаете да използвате това право, трябва да се свържете с нас по какъвто и да било удобен начин, включително – но не само – чрез нашите партньори (при които сте подали заявление, за да получите Услуги от нас), по електронна поща, чрез Вашия профил (ако имате такъв), на нашата страница във Фейсбук и по други начини така, че да можем да разберем, че вече не желаете да получавате нашите известия.

Използваме ли „бисквитки”?

Да, ние използваме „бисквитки”, които представляват малки текстови файлове, съхранявани на Вашия компютър, смартфон или друго устройство, като се опитваме да усъвършенстваме функционирането на даден уебсайт или да опростим използването на такъв. Можете да се запознаете с нашата политика относно „бисквитки” на адрес: https://rttax.com/cookies/

Как можете да комуникирате с нас?

Моля свържете се с нас с въпроси, искания или коментари относно обработването на Вашите Лични данни по електронна поща на адрес: info@rttax.com.

Освен това Вие можете ни задавате въпроси по телефона, чрез нашия уебсайт (помощ онлайн), блог, профил във Фейсбук и по други удобни за Вас начини.

Можете да намерите Лицата ни за контакт в уебсайтовете ни, в настоящата Политика относно поверителността и в сключения помежду ни договор.

Можете също така да се свържете с нашия Представител в Европейския съюз по всякакви въпроси (вж. по-долу).

Наш представител в Европейския съюз.

Тъй като се намираме в САЩ, мястото, от което произхождате или местоживеенето Ви е в Европейския съюз, за да улесним ползването от Ваша страна на правата Ви, за да реагираме на Ваши притеснения и за да гарантираме спазване на ОРЗД, ние сме назначили представител Европейския съюз (т.е. Литва), който е УАБ „Ринкос тинклас” [UAB „Rinkos tinklas“] (фирмен код: 135927776, адрес на управление: ул. „Немуно” № 13, Каунас, Литва, адрес, на който се извършва дейността: Ožeškienės g. 15, Каунас, Литва, електронна поща: info@rinkostinklas.lt, електронна поща: +370 37 755211, +370 679 68858), което действа от наше име като Администратора на данни.

Следва да се разясни, че Представителят действа от наше име и назначението му не намалява отговорността ни съгласно ОРЗД.

Правна информация

Настоящата Политика относно поверителността не е договор с юридически обвързваща сила между Вас и нас. В настоящата Политика относно поверителността са представени общите насоки на нашите стандарти за защита на Лични данни. Ние можем да променим настоящата Политика относно поверителността с усъвършенстването и разрастването на нашите Услуги и уебсайтове.

По Ваше искане Вие можете да се запознаете с Политиката относно поверителността и в обектите на нашите делови партньори и в обекти за обслужване на клиенти.